În măsura în care BMW AG [NSC, adaptat la nivel local] ("BMW", „noi", "nouă", „nostru/noastră/noștri/noastre") oferă pe acest site web servicii de intermediere în sensul art. 3 g) din Legea privind serviciile digitale ("DSA"), i se aplică următoarele informații:

1) Puncte de contact pentru comunicarea în legătură cu DSA (art. 11 și 12 din ASD)

Punctul nostru central de contact pentru autoritățile statelor membre, Comisia și Consiliul menționate la art. 61 DSA (art. 11 alin. 1 DSA) și pentru beneficiarii serviciilor noastre (art. 12 alin. 1 DSA) este:

Email: [Adresă de e-mail piață]

De asemenea, ne puteți contacta telefonic la [Număr de telefon piață]

Puteți comunica cu noi în limba [cel puțin o limbă oficială a statului membru respectiv în care este oferit serviciul] și în limba engleză.

2) Rapoarte de transparență (articolul 15 din DSA)

În conformitate cu art. 15 alin. 1 DSA, suntem obligați să punem la dispoziția publicului, o dată pe an, rapoarte de transparență privind orice moderare de conținut în care ne implicăm. Un astfel de raport va fi disponibil aici la momentul oportun.

3) Mecanismul de notificare și de acțiune (articolul 16 din DSA)

În conformitate cu art. 16 DSA, persoanele fizice și juridice vor avea posibilitatea de a trimite notificări cu privire la informațiile pe care le consideră a reprezenta conținut ilegal pe [identificarea serviciilor de găzduire și a platformelor online specifice ale BMW AG/NSC, adaptat la nivel local]. Puteți face acest lucru prin trimiterea unui e-mail la [adresa de e-mail a punctului de contact]. Dacă doriți să trimiteți o astfel de notificare, vă rugăm să includeți următoarele puncte în notificarea dumneavoastră:

a) o explicație suficient de bine fundamentată a motivelor pentru care susțineți că informațiile în cauză reprezintă un conținut ilegal;

(b) o indicație clară a locației electronice exacte a informațiilor respective, cum ar fi URL-ul sau URL-urile exacte sau, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal adaptat la tipul de conținut și la tipul specific de serviciu;

c) numele și adresa dumneavoastră de e-mail (cu excepția cazului în care este vorba de informații despre care credeți că au legătură cu o infracțiune penală care implică abuzul sexual, exploatarea sexuală, pornografia infantilă, contactarea copiilor în scopuri sexuale sau instigarea, complicitatea sau tentativa de a comite astfel de infracțiuni). În aceste cazuri sau în alte cazuri în care doriți să trimiteți o notificare fără posibilitatea de identificare, puteți contacta [indicați opțiunea de contact anonim; de exemplu, un formular de contact care permite raportarea anonimă; vă rugăm să adaptați pentru nivelul pieței];

d) o declarație prin care să confirmați că sunteți convins, cu bună credință, că informațiile și afirmațiile cuprinse în notificare sunt corecte și complete.

Vom procesa toate notificările în timp util, cu diligență, nearbitrar și în mod obiectiv; vom notifica fără întârzieri nejustificate persoana sau entitatea care a trimis notificarea cu privire la decizia noastră și vom indica orice căi de atac legale posibile.

4) Informații privind restricțiile de conținut în legătură cu utilizarea serviciului (art. 14 alin. 1 teza 3 din DSA), privind sistemul nostru intern de soluționare a reclamațiilor (art. 20 din DSA) și privind opțiunile de soluționare extrajudiciară a litigiilor (art. 21 din DSA)

Informațiile prezentate mai jos și referitoare la sistemul nostru intern de soluționare a reclamațiilor (art. 20 DSA) și la opțiunile de soluționare extrajudiciară a litigiilor (art. 21 DSA) se aplică numai destinatarilor serviciilor BMW care sunt considerați ”platforme online în sensul DSA. Aceste platforme sunt [identificați platformele online specifice ale BMW AG/NSC, adaptat la nivel local].

Putem lua anumite decizii restrictive cu privire la conținutul sau conturile destinatarilor serviciilor noastre intermediare (inclusiv persoanele fizice și entitățile care trimit notificarea) în sensul DSA, dacă considerăm că destinatarii au încălcat legea sau termenii și condițiile noastre generale de afaceri și de utilizare pentru serviciul intermediar respectiv (în continuare: "Termeni și condiții"). De exemplu, putem decide (i) să restricționăm sau să blocăm vizibilitatea conținutului destinatarilor, (ii) să suspendăm sau să reziliem furnizarea tuturor sau a unei părți din serviciile noastre către destinatari, (iii) să suspendăm sau să închidem contul destinatarului, (iv) să restricționăm oportunitățile de monetizare a conținutului destinatarilor sau (v) să refuzăm companiilor utilizarea piețelor lor online dacă nu putem identifica (urmări) respectivele companii, așa cum prevede DSA. De asemenea, putem decide să nu dăm curs unei notificări transmise de un destinatar pe baza unui conținut care este potențial ilegal sau care încalcă Termenii și condițiile noastre.

  • Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor:

În cazul în care beneficiarii serviciilor noastre nu sunt de acord cu o astfel de decizie, aceștia pot depune o reclamație împotriva deciziei BMW prin intermediul sistemului nostru intern de soluționare a plângerilor. Reclamațiile pot fi depuse gratuit prin e-mail la [adresa de e-mail a punctului de contact] în termen de 6 luni de la primirea deciziei contestate. În cazul în care avem nevoie de informații suplimentare pentru a procesa reclamația, reclamanții pot fi contactați de către angajații noștri. Reclamațiile sunt procesate în timp util, în mod nediscriminatoriu, diligent și nearbitrar, sub supravegherea personalului calificat. De îndată ce am luat o decizie, aceasta va fi comunicată reclamantului fără întârzieri nejustificate.

  • Soluționarea extrajudiciară a litigiilor în fața organismelor autorizate de soluționare extrajudiciară a litigiilor:

Pentru a soluționa litigiile legate de deciziile luate în cadrul sistemului nostru intern de tratare a reclamațiilor, există, printre altele, posibilitatea de a solicita o soluționare extrajudiciară a litigiilor în fața unui așa-numit "organism autorizat de soluționare extrajudiciară a litigiilor", conform definiției din art. 21 DSA. Organismele certificate de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt organisme imparțiale și independente certificate în mod expres de către statele membre ale UE și care, datorită capacităților și expertizei lor, sunt în măsură să examineze litigiile prezentate. BMW va coopera cu organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor în conformitate cu cerințele legale. Cu toate acestea, BMW nu este obligată de deciziile pronunțate de organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor.

Mai multe detalii despre orice soluționare extrajudiciară a litigiilor vor fi comunicate destinatarilor serviciului, în unele cazuri împreună cu orice decizie care poate fi atacată.

Informațiile de mai sus nu restricționează drepturile destinatarilor serviciilor de a-și valorifica revendicările față de BMW în instanță.

5) Măsuri și protecție împotriva utilizării abuzive (articolul 23 din DSA)

Vom suspenda furnizarea serviciilor noastre către destinatarii serviciului care furnizează frecvent conținut vădit ilegal și vom face acest lucru pentru o perioadă de timp rezonabilă, după emiterea unui avertisment prealabil. În plus, vom suspenda, pentru o perioadă rezonabilă de timp, după emiterea unui avertisment prealabil, procesarea notificărilor și reclamațiilor transmise prin intermediul mecanismelor de notificare și acțiune sau al sistemelor interne de soluționare a reclamațiilor de către persoane fizice sau juridice sau de către reclamanți care transmit frecvent notificări și reclamații care sunt în mod evident nefondate.  Pentru a decide dacă să suspendăm serviciul, vom evalua de la caz la caz și în timp util, cu diligență și obiectivitate, dacă destinatarul, persoana, entitatea sau reclamantul a comis un abuz, luând în considerare toate faptele și circumstanțele relevante rezultate din informațiile de care dispunem. Aceste circumstanțe - pe care le vom lua în considerare atunci când vom stabili dacă a avut loc un abuz și care ar trebui să fie durata adecvată a oricărei suspendări - vor include cel puțin următoarele:

a) numărul total de elemente cu conținut vădit ilegal care au fost transmise într-un anumit interval de timp;

(b) proporția relativă din numărul total de elemente de informații furnizate sau de notificări transmise într-un anumit interval de timp;

(c) gravitatea abuzurilor, inclusiv natura conținutului ilegal și natura consecințelor acestuia;

(d) acolo unde este posibil, identificarea intențiilor urmărite de destinatarul serviciului, de persoana fizică, entitate sau reclamant.

6) Obținerea de auto-certificări

BMW depune toate eforturile pentru a obține, până la data de 16 februarie, 2025 sau înainte de această dată, de la toți comercianții care oferă produse și/sau servicii pe platformele online accesibile pe acest site web, auto-certificările acestora în conformitate cu art. 30 alin. 1 e) din DSA, prin care comercianții respectivi se angajează să ofere numai produse și servicii care respectă normele aplicabile ale dreptului Uniunii. Am primit această auto-certificare de la toți comercianții care au fost admiși pe aceste platforme online începând cu 17 februarie, 2024.

+ Află mai multe
spinner